Category Archives: หม้อแปลงไฟฟ้า

การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าประเภทต่างๆ

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมามีความสนใจเพิ่มขึ้นในการประเมินและตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า สาเหตุหลักมาจากหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวนมหาศาลทั่วโลกที่ใกล้จะสิ้นสุดอายุการใช้งานที่มีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว จึงต้องประเมินความน่าเชื่อถือของหน่วยที่มีอยู่ภายในเครือข่ายการจำหน่ายทั่วโลกเพื่อทำความเข้าใจว่าหม้อแปลงนั้นเหมาะสมต่อการใช้งานหรือไม่ หรือจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือติดตั้งเพิ่มเติม  หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญของต้นทุนสินทรัพย์

แรงกดดันทางการเงินในปัจจุบันชักชวนให้สาธารณูปโภคส่วนใหญ่ใช้หน่วยที่มีอยู่ให้นานที่สุด ตราบใดที่ความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวมไม่ตกอยู่ในความเสี่ยง ดังนั้นการจัดการสินทรัพย์หม้อแปลงจึงมีบทบาทสำคัญในการวางแผนในอนาคต ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความน่าเชื่อถือของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

บทความนี้เน้นที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความน่าเชื่อถือของหม้อแปลงไฟฟ้า ได้แก่

  • ในการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานคือชุดของเงื่อนไขที่หม้อแปลงไฟฟ้าจะเผชิญในระหว่างอายุการใช้งานซึ่งรวมถึงสภาพอากาศ สถานที่ การโหลดด้วยไฟฟ้า วิธีการใช้งาน พารามิเตอร์ระบบ และการใช้งาน
  • แต่ละองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า ยี่ห้อไหนดีจะต้องรับรู้และจัดทำเป็นเอกสาร มาตรฐานระดับประเทศ เช่น ANSI, NEMA และอื่นๆ กล่าวถึงองค์ประกอบเหล่านี้มากมาย
  • ให้ข้อเสนอแนะหรือค่ามาตรฐานหากมีซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อบุคคลหรือองค์กรที่รับผิดชอบ

ข้อกำหนดของหม้อแปลงไฟฟ้าควรอธิบายฟังก์ชันที่จะดำเนินการ

ข้อจำกัดที่ต้องปฏิบัติตาม ควรอธิบายแต่ละสภาพการทำงานที่ระบุซึ่งส่งผลต่อหม้อแปลงไฟฟ้า การออกแบบ หม้อแปลงช่วยให้มั่นใจได้ว่าสภาพการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าตามที่กล่าวไว้ในข้อกำหนดจะถูกแปลงเป็นพารามิเตอร์การออกแบบที่เป็นรูปธรรมและเป็นข้อมูลที่ใช้งานได้โดยองค์กรการผลิต วิศวกรออกแบบต้องได้รับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดภายในข้อกำหนด และต้องได้รับคำชี้แจงจากผู้ใช้หรือใช้พารามิเตอร์ที่มีรายละเอียดในมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งชาติ ในขณะที่ผู้ผลิตยังคงพัฒนาความทันสมัยเพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป

  • ยังคงเป็นพื้นฐานสำหรับนักออกแบบที่จะต้องพิจารณาและจัดการกับสภาพแวดล้อมที่ทราบแต่ละสภาพแวดล้อมในการออกแบบการละเลยใดๆ อาจส่งผลให้อายุการใช้งานลดลง
  • ความล้มเหลวก่อนวัยอันควร ที่นี่ผลิตภัณฑ์ทางกายภาพถูกสร้างขึ้นจากการออกแบบกระดาษความน่าเชื่อถือของหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อเสร็จสิ้นวงจรการผลิตจะแตกต่างจากความน่าเชื่อถือ
  • ดังที่แสดงไว้ในการออกแบบ เนื่องจากความผันแปรในกระบวนการผลิตของวัสดุ กระบวนการ การจัดการ เครื่องจักร และบุคลากร ความน่าเชื่อถือจะแตกต่างกันระหว่างหม้อแปลงไฟฟ้าที่คล้ายคลึงกัน
  • เทคนิคด้านคุณภาพมุ่งเป้าไปที่การผลิตผลิตภัณฑ์ให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมากที่สุด